Werkwijze

Intake

Na aanmelding van uw kind via telefoon of e-mail, vindt een intakegesprek plaats. Dit intakegesprek kan telefonisch of op locatie gevoerd worden. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten en er zijn geen kosten aan gebonden. Het doel van het intakegesprek is het in kaart brengen van de hulpvragen en het bespreken van de mogelijkheden.

Wanneer u uw kind aanmeldt voor behandeling of onderzoek bij Bij Marla, wordt u gevraagd een toestemmingsformulier te tekenen. Wanneer beide ouders wettelijk gezag voeren over het kind, zal altijd van beide ouders een handtekening gevraagd worden alvorens de behandeling of het onderzoek gestart wordt.

Ook wordt in dit toestemmingsformulier gevraagd of u akkoord gaat met het opnemen van contact met de school van uw kind voor bijvoorbeeld toetsgegevens of om de situatie vanuit de school goed in kaart te kunnen brengen. Dit contact met de school zal altijd in overleg met u als ouders gebeuren.

Onderzoek

Naar aanleiding van het intakegesprek en de opgestelde hulpvragen wordt onderzoek uitgevoerd. Dit kan onderzoek zijn gericht op specifieke leerproblemen (dyslexie- of dyscalculieonderzoek) of intelligentieonderzoek. Over de verschillende soorten onderzoeken en de precieze werkwijze kunt u meer lezen op de volgende pagina’s:

Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en te leren kennen, kunnen ook meer algemeen didactische onderzoeken worden uitgevoerd. Zo kan in kaart worden gebracht op welke gebieden de problemen zich voordoen en kan het beginniveau zo goed mogelijk in kaart worden gebracht.

Bij het onderzoek kunnen ook gesprekken met uw kind of met de leerkracht van de school horen.

Behandelplan

Wanneer Bij Marla uw kind gaat begeleiden, wordt een behandelplan opgesteld. In het behandelplan worden doelen opgesteld. Deze doelen worden altijd opgesteld en afgestemd met uw kind en natuurlijk met u.

Het kan zijn dat u alleen onderzoek wil laten uitvoeren. In dat geval zal er geen behandelplan worden opgesteld.

Begeleiding

Tijdens de begeleiding wordt op een speelse, maar serieuze manier gewerkt aan de opgestelde doelen. Hierbij wordt gewerkt met methodes die zo goed mogelijk aansluiten bij de methodes die gebruikt worden op de school van uw kind. Het is daarom wenselijk dat er afstemming kan plaatsvinden tussen Bij Marla en de school van uw kind. Dit komt de begeleiding ten goede.

Evaluatie

Bij het opstellen van het behandelplan wordt afgesproken wat de duur van het plan is. Tijdens de uitvoering van het plan worden de vorderingen bijgehouden en per begeleidingssessie kort beschreven. Aan het einde van het behandeltraject vindt een evaluatie plaats. Middels testen, observaties en eventueel contact met de school wordt gekeken in hoeverre de doelen behaald zijn en wat het vervolgtraject wordt. Het kan zijn dat uw kind geen begeleiding meer nodig heeft of dat de doelen voor de begeleiding moeten worden bijgesteld. Aan het einde van het behandeltraject ontvangt u het behandelplan met evaluatie.